Anti-Gravity League

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
AGL Masters Regler

 

 

REGLER FÖR KLASS F3B-T.
RADIOKONTROLLERADE SEGELFLYGMODELLER FÖR HÖJDSTART. ANTAGNA 2004 03 21. 

Modelldata:
Total bäryta max 150 dm2 Bärytebelastning max 75 g min 12 g/dm Flygvikt max 5 kg

Specifikationer:
Modellflygplan vilket ej är försett med framdrivningsanordning och hos vilket lyftkraften alstras av aerodynamiska krafter, som verkar på ytor, vilka förblir fixerade (dvs ej roterande eller flaxande). Modeller med variabel geometri eller area måste överensstämma med reglerna både när ytorna är minimum och maximum. Modellerna måste kontrolleras från marken av piloten genom radiostyrning. Varje variation av geometri eller area måste åstadkommas på avstånd med radiostyrning.

Antal modeller:
Den tävlande får använda två modeller i tävlingen. Den tävlande får kombinera delarna hos modellerna under tävlingen, förutsatt att den resulterande modellen som används för flygning, överensstämmer med reglerna och att delarna har kontrollerats före tävlingens start.

Radio:
Radioanläggningen skall kunna användas tillsammans med andra radioanläggningar vilkas frekvenser skiljer sig med 20 kHz. Anordningar som kan sända information från modell till pilot är ej tillåtna.

Tävlande:
Den tävlande (piloten) måste själv manövrera modellen med hjälp av sin radioanläggning.

Juniorklass:
Om antalet juniorer, i en tävling uppgår till 3 st eller flera, skall dessa dessutom få tävla i en egen juniorklass (junior kan alltså få två plaketter). Junior tävlar i juniorklass t o m det år han/hon fyller 18 år.

Lagtävling:
Vid mästerskapstävlingar skall lagtävling genomföras. Lagen skall bestå av tre (3) deltagare från samma klubb och lagets resultat av summan av de individuella resultaten.

Tävlingskommitté:
En tävlingskommitté, med udda antal ledamöter, för att avgöra eventuella regeltvister m m skall utses av deltagarna före tävlingens början.

Sändarkontroll:
Alla sändare som skall användas under tävlingen måste kontrolleras och placeras i en depå, som hålls under uppsikt av en speciell funktionär. Funktionären lämnar ut sändaren till de tävlande endast då respektive tävlandes förberedelse tid börjar. Funktionärerna övervakar de tävlande under förberedelsetiden så att dessa ej slår på sändarna innan de föregående tävlingsdeltagarna har avslutat sina flygningar. Så snart som flygningen avslutats måste den tävlande genast återlämna sin sändare till funktionären vid startplatsen. All otillåten sändning under tävlingen resulterar automatiskt i diskvalificering av "brottslingen" för hela tävlingen.

Tävlingsplats:
Alla starter skall äga rum på ett område som hänvisas av tävlingsarrangören där det ges tillfälle att starta mot vinden. Tävlingen skall förläggas till en plats med så flack terräng som möjligt där små möjligheter till hangflygning finns.

Startutrustning:
Såvida inget annat specificeras skall alla starter ske med startutrustning som är godkänd av tävlingsarrangören eller tävlingsledaren. Om tävlingsarrangören avser tillhandahålla med startutrustning skall tävlingsinbjudan innehålla beskrivning på den startutrustning som är tillgänglig (löplina, gummirep, elvinsch). Uppdragning med fordon som cykel, motorcykel, bil, RC-motorplan är inte tillåtet. Bogserlinan, som med undantag av linkaget, skall vara av icke metalliskt material. Den måste vara försedd med en vimpel med en yta om min 5 dm2. En fallskärm (minimum 5 dm2 ) får ersätta vimpeln.

Löpstart:
Linan får ej överstiga 150 m vid 2 kg belastning. Handbogsering med bryttrissa; linan får ej överskrida 150 m vid en belastning av 2 kg. Modellen skall dras upp av en person, den tävlande eller hans medhjälpare. Efter modellens urkoppling från linan skall den tävlandes medhjälpare utan dröjsmål dra in linan för handbogsering. Vid löpstart med bryttrissa skall ena änden av linan vara fast förankrad eller hållas av stillastående medhjälpare

Gummirep:
25 m gummirep och 125 m bogserlina.

Elvinsch:
200 m effektiv längd, vinschplats till bryttrissa. Efter modellens urkoppling från linan skall den tävlandes medhjälpare utan dröjsmål dra ner linan till bryttrissan

Definition av försök och officiell flygning:
Det är ett startförsök när: a) Deltagaren eller hans medhjälpare har släppt flygplanet. b) Flygplanet inte har startat 3 minuter efter startorder. En flygning ar officiell när startförsöket gjorts, oavsett vilket resultat sam uppnåtts.

Nytt startförsök:
Nytt startförsök skall tilldelas den tävlande vid slutet av uppgiften om:

- hans modell eller hans lina, medan den sitter fast vid modellen, kolliderar med någon annan modell i luften, med någon person under start eller törnar mot annan startlina. Om modellen fortsätter sin flygning på normalt sätt får den tävlande begära att flygningen godtages som officiell flygning, även om begäran göres vid slutet av försöket.

- flygningen inte blev bedömd, beroende av misstag av domare eller tidtagare.

- om det inträffar en oväntad händelse, vederbörligen intygad av officiell domare eller tidtagare, så att flygningen blivit hindrad eller avbruten.

- vid fel på startutrustningen som tillhandahålls av tävlingsarrangören.

När den tävlande tilldelats nytt startförsök och hans modell blivit så skadad under försöket att den ej går att reparera innan det nya startförsöket börjar är den tävlande berättigad att fortsätta den påbörjade omgången med sin andra modell. Nytt startförsök skall utföras senast efter det att de tre efterföljande startgrupperna har startat. Medger hans frekvens ej start inom föreskriven tid skall den tävlande starta i egen grupp.

Ogiltigförklaring av flygning:
Om inte annat anges ogiltigförklaras pågående flygning vid överträdelse av någon av reglerna. Flygningen förklaras ogiltig om någon del av modellen lossnar (tappas) under start eller flygning. Lossnar någon del under landningen, vid kontakt med marken, skall flygningen förklaras giltig. Om startutrustningen kastas av den tävlande eller hans medhjälpare vid handstart med eller utan bryttrissa skall flygningen förklaras ogiltig. Den tävlande diskvalificeras om modellen styrs av någon annan person. Om modellen rör vid piloten eller någon av hans medhjälpare under landningsmanövern ges inga landningspoäng. Flygningen ogiltigförklaras om någon del av modellen, efter landning, befinner sig utanför av tävlingsledningen anvisat område.

Organisation av start:
De tävlande skall lottas i grupper i överensstämmelse med de använda frekvenserna för att medge så många samtida flygningar som möjligt. Lottningen organiseras på sådant sätt att tävlande från samma klubb om möjligt ej kommer i samma grupp.

Antal starter:
3 – 5 starter, beroende på antalet anmälda till tävlingen. Arrangören meddelar antalet starter vid genomgången före tävlingen.

Startorder:
Modellen skall ha kopplats ur tre (3) minuter efter startorder.

Tidtagning:
Tidtagningen börjar när modellen krokar av linan och upphör när modellen för första gången rör marken eller med marken förbundet föremål. Gäller ej startlina.

Flygning:
En (1) poäng ges för varje sekund modellen flyger, upp till max 360 poäng (6 min maximum), för varje hel sekunds flygning. En poäng dras av för varje hel sekund som flygs över 360 sek.

Landning:
Arrangören har tre alternativ att välja mellan, A, B och C.

Alternativ A: Max 30 poäng ges för landning i en cirkel med 15 meters radie. Avståndet mäts från den stillaliggande modellens nos till den av tävlingsledningen markerade cirkelns mittpunkt. För varje påbörjad meter minskas den erhållna landningspoängen med 2 poäng per meter, för att utanför 15 meter vara nere i 0 landningspoäng.

Alternativ B: 30 poäng ges för landning i en cirkel med 15 meters radie, utanför 15 meter ger 0 landningspoäng.

 

 

Alternativ A och B

Alternativ C: Max 30 poäng ges för landnings längs den 25 m långa strippen. Avståndet mäts från den stillaliggande modellens nos till den av tävlingsledningen markerade strippens mittlinje. Mittlinjen har måtten 0.1 x 25 m, inom denna yta ges 30 p. För varje påbörjad decimeter utanför mittlinjen minskas den erhållna landningspoängen med 1 poäng per decimeter, för att utanför 2.5 m meter vara nere i 0 landningspoäng. Landningsbanan skall placeras i huvudvindriktningen så att 25 m strippen löper parallellt med vinden.

 

 

 

Alternativ C


Slutresultat:
Poängen för flygning och landning slås samman och utgör resultatet. Om bara tre omgångar flugits, skall de tävlandes uppnådda resultat i de tre omgångarna avgöra den slutliga placeringen. Om mer än tre omgångar flugits stryks den sämsta omgången. För att utse en vinnare, om fler än en uppnått samma resultat, flygs en skiljeomgång mellan de som uppnått samma resultat. En resultatlista baserad på minskande antal poäng skall sammanställas.

Uppgiftsalternativ, F3B-T (X)
Arrangören arrangerar de klasser, enligt nedan, som anses intressanta. Möjlighet att använda gruppoäng* (groupscorning) är också upp till var arrangör att välja. Gruppoäng kan användas i de klasser där man så önskar. Tävlingsledaren ges möjlighet att själv sätta flygtider dock minimum 3 och max 15 minuter. Flygtiden gäller hela omgången men kan ändras mellan omgångarna Om arrangören önskar ändra flygtid under tävlingen så skall det meddelas innan den nya omgången startar. I inbjudan skall de klasser anges som arrangören vill arrangera, exempelvis, F3B-T (2M), - (Oldtimer), - (Open) etc. Se nedanstående rubrik Rekommendationer som är utgångsförslag för de variabler som erbjuds.

2M (max 2.0 m spännvidd)

Rekommendationer;
Max 3.5 kg elvinschdragkraft
5.0 min tidsuppgift med landningspoäng, alternativ B

---

Oldtimer (konstruerad 1985 eller äldre, byggrestrektioner**)

Rekommendationer;
Max 5.0 kg elvinschdragkraft
6.0 min tidsuppgift med landningspoäng, alternativ C

---

Classic (byggrestrektioner**)

Rekommendationer;
Max 10 kg elvinschdragkraft
6.0 min tidsuppgift med landningspoäng, alternativ A

---

Open (Enligt FAI)

Rekommendationer;
Max 20 kg elvinschdragkraft
10.0 min tidsuppgift med landningspoäng, alternativ A

*Gruppoäng. De tävlande skall delas in (lottas) i grupper om minimalt 3. Dessa tävlar mot varandra. Den tävlande som erhåller mest poäng i gruppen (flygpoäng plus landningspoäng) är gruppvinnaren och erhåller då 1000 p. Resterande piloter i gruppen erhåller poäng baserat på deras egen totalpoäng som sedan blir procent av gruppvinnarens poäng före normalisering, se räkneexempel nedan!

Den tävlandes egen poäng multiplicerat med 1000 dividerat med högsta erhållna poäng i gruppen (före normalisering).

Exempel:

5.58 sek. och 28 p i landning (386 p)

386 x 1000 = 992 p

389 (gruppvinnare)

**Modellens vingar får endast tillverkas av "standardmaterial", trä, glasfiber, metall, foam/cellplast. Förutom kroppen får modellen inte gjutas i negativa formar. Kroppen kan tillverkas i valfritt material.

 

Sök på AGLs sidor

AGL Event

No events

AGL stödjs av...